Główny cel i założenia projektu

Na podstawie danych GUS zostaną wyznaczone rejony inwentaryzacyjne łosi w obwodach łowieckich obejmujących tereny głównego występowania gatunku na powierzchni około 1 mln ha lasów. Przy pomocy dużych powierzchni taksacyjnych oraz zespołów obserwatorów wykona się tam ocenę liczebności populacji. Na podstawie danych o szkodach wyrządzanych przez łosie w odnowieniach leśnych zostanie wypracowana relacja pomiędzy poziomem uszkodzeń przez łosie upraw leśnych i młodników, a zagęszczeniem populacji. Relacja posłuży do wyznaczenia docelowych zagęszczeń populacji akceptowanych przez hodowlę lasu. Prace dotyczące wskaźników demograficznych populacji będą podstawą do obliczenia rocznego przyrostu zrealizowanego oraz struktury populacji. Synteza danych pozwoli na propozycje pozyskania gatunku, które zmniejszy konflikt łosia z człowiekiem, a równocześnie zapewni stabilność i żywotność populacji w obwodach łowieckich obejmujących obszar głównego występowania gatunku. Testowana będzie możliwość wykorzystania obserwacji łosi podczas polowań zbiorowych do monitoringu dynamiki liczebności populacji. Opublikowany zostanie podręcznik „Metody inwentaryzacji i planowania pozyskania populacji łosia”. Podsumowanie wyników otrzymanych w trakcie realizacji projektu nastąpi podczas ogólnopolskiego seminarium w czerwcu 2021.

Uzyskiwane w trakcie realizacji zadań wyniki będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej projektu.